کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

تازه‌های کتابخانه

فهرست کتاب‌های تهیه‌شده بر اساس درخواست‌ها و لیست سفارش نهایی خرید

درخواست‌های خرید منابع که از طریق گروه‌های آموزشی یا مراجعه‌کنندگان به دفتر کتابخانه ارسال می‌شوند، پس از کنترل و بررسی با مجموعه موجود، برای خرید و تهیه به کتابفروشی یا ناشر سفارش داده خواهند شد.


فهرست کتاب‌هایی که در دی و بهمن ماه 1396 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که اسفند ماه 1396 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌های حوزه روابط عمومی که 1396/12/26 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که فروردین ماه 1397 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که اردیبهشت ماه تا دوازده خرداد ماه 1397 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از سیزده خرداد ماه تا پایان تیرماه 1397 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


 

تازه‌های خرید کتاب و کتاب­‌هایی که به مخزن کتابخانه انتقال یافته‌اند

تازه‌های خرید: کتاب‌هایی که پس از سفارش به کتابفروشی یا ناشر، تهیه و به دفتر کتابخانه ارسال می‌شوند.

کتاب‌های خریداری‌شده، پس از انجام فرایند ثبت منابع و آماده‌سازی، به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (مخزن و امانت) انتقال داده خواهند شد.­


فهرست کتاب‌هایی که مهر ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که آبان ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که آذر ماه تا 25 بهمن ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست پایان‌نامه‌هایی که آذر ماه تا اسفند ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که در 20-96/12/01 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از 96/12/21 تا 97/01/28 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از 97/01/29 تا 97/03/12 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از 97/03/13 تا 97/04/31 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


  • برچسب ها:
  • منابع کتابخانه
  • تازه‌های کتابخانه
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 466