مدیریت امور دانشجویی

معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی: سعید جرجانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

سمت: کارشناس امور رفاه

      jorjani[at]gu.ac.ir: پست الکترونیک

تلفن :01738733333

 

 

نام و نام خانوادگی: جواد ارباب

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت

سمت: کارشناس امور تغذیه

j.arbab[at]gu.ac.ir: پست الکترونیک

تلفن :01732254262

 

نام و نام خانوادگی: کریم میر کریمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: حسایداری

سمت: کارشناس امور تغذیه

k.mirkarimi[at]gu.ac.ir: پست الکترونیک

تلفن :01732254262

نام و نام خانوادگی: لیلا غریبیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: فلسفه

سمت: کارشناس امور خوابگاه

l.gharibian[at]gu.ac.ir: پست الکترونیک

تلفن :01732223702

 

 


تعداد بازدید: 621