اعضاء هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

فاطمه باقری
مهندسی کامپیوتر
علی سبطی
مهندسی کامپیوتر
محمد مقصودلو
مهندسی کامپیوتر
حسین مومنی
مهندسی کامپیوتر
سهیلا کرباسی
مهندسی کامپیوتر
مهدی یعقوبی
مهندسی کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک
فاطمه باقریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی کامپیوتر 
علی سبطیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی کامپیوتر 
محمد مقصودلواستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی کامپیوتر 
حسین مومنیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی کامپیوتر 
سهیلا کرباسیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی کامپیوتر 
مهدی یعقوبیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی کامپیوتر