مرکز نشر دانشگاه

کارکنان

نام و نام خانوادگی: فرشته طبرسا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس کتابخانه و مرکز نشر

وظایف و اختیارات:

- ثبت منابع اطلاعاتی در نرم‌افزار کتابخانه سیمرغ؛

- پشتیبانی وب سایت کتابخانه و مرکز نشر؛

- انجام امور مربوط به چاپ کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه؛

- انجام امور محوله از سوی مدیر محترم کتابخانه و مرکز نشر.

آدرس: گرگان- خیابان ولیعصر- سازمان مرکزی دانشگاه گلستان، ساختمان شماره ۲- طبقه ۳

تلفن: ۳۲۳۲۲۸۱۴ ۰۱۷ فاکس:  ۳۲۳۲۲۸۱۰ ۰۱۷
پست الکترونیک: f.tabarsa@gu.ac.ir

   


نام و نام خانوادگی: ساره مقصودلو باباخانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الهیات - فقه و حقوق

سمت: کارشناس کتابخانه و مرکز نشر

وظایف و اختیارات:

- مسؤول دبیرخانه کتابخانه و مرکز نشر؛

- بررسی و سفارش خرید منابع اطلاعاتی؛

- انجام برخی امور مربوط به نشر کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه؛

- انجام امور محوله از سوی مدیر محترم کتابخانه و مرکز نشر.

آدرس: گرگان- خیابان ولیعصر- سازمان مرکزی دانشگاه گلستان، ساختمان شماره ۲- طبقه ۳

تلفن: ۳۲۳۲۲۸۱۴ ۰۱۷ فاکس:  ۳۲۳۲۲۸۱۰ ۰۱۷
پست الکترونیک: s.maghsoodloo@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 315