مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی: سیده آنوشا قدس علوی

مدرک تحصیلی:  دکترا

رشته تحصیلی: کارآفرینی-فناوری 

سمت: کارشناس مرکز رشد و کارآفرینی

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر عالمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حسابداری

سمت: کارشناس ارتباط با صنعت و کارآموزی

 


تعداد بازدید: 608