مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی: سیده آنوشا قدس علوی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا

رشته تحصیلی: کارآفرینی-فناوری 

سمت: کارشناس ارتباط با صنعت و کارآفرینی

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر ملک

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار

سمت: کارشناس مرکز رشد و کارآموزی

 


تعداد بازدید: 408