مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی: حامد حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مکانیک

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیریت مرکز رشد و گروه پژوهش های کاربردی و کارآفرینی دانشگاه

پست الکترونیکی:   h.hoseini@gu.ac.ir

 شماره تماس: 01732303989 


تعداد بازدید: 602