مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

معرفی مدیریت

 

      نام و نام خانوادگی: محمد مقصودلو                               

      مدرک تحصیلی: دکتری

      رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر                                                                         

      مرتبه علمی: استادیار

      سمت: مدیریت مرکز رشد و گروه پژوهش های کاربردی و کارآفرینی دانشگاه

      پست الکترونیکی:   mo.maghsoudloo@gu.ac.ir

      شماره تماس: 01732303989 


تعداد بازدید: 951