مدیریت گروه فناوری، تجاری‌سازی و کارآفرینی

معرفی مدیریت

 

      نام و نام خانوادگی: دکتر حسن دلیری                         

      مدرک تحصیلی: دکتری

      رشته تحصیلی: علوم اقتصادی                                                                     

      مرتبه علمی: استادیار

      سمت: مدیریت گروه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی

      پست الکترونیکی:   

      شماره تماس:  


تعداد بازدید: 1798