مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

جدول مشخصات حساب دانشگاه - ویژه پژوهش های کاربردی

 

کد اقتصادی دانشگاه

3137-3951-113-4

شناسه ملی دانشگاه

14002834152

شماره حساب دانشگاه

3150063581

شناسه واریز

005004001028

شناسه شبا

IR790180000000003150063581

صاحب حساب

بنام درآمد انتشارات دانشگاه گلستان

بانک

  بانک تجارت شعبه دانشگاه منابع طبیعی گرگان کد 31500  


تعداد بازدید: 212