مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

دومین جشنواره ایده های کارآفرینی دانشجویی فروردین 96 
تعداد بازدید: 946