دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اسامی دانشجویانی که در نیم سال اول 97-96 بیش از حد مجاز غیبت نموده اند

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

اسامی دانشجویانی که در نیم سال اول 97-96 بیش از حد مجاز (بیش از سه شانزدهم) غیبت نموده اند بشرح ذیر اعلام می گردد.

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده


تعداد بازدید: 411