دانشکده فنی و مهندسی گرگان

روسای پیشین

 

نام و نام خانوادگی رسول داودی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی مهندسی عمران
مرتبه علمی دانشیار

 

نام و نام خانوادگی مجید زیارت بان
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی مهندسی برق
مرتبه علمی استادیار

 

نام و نام خانوادگی مهدی غفاری
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی مهندسی پلیمر
مرتبه علمی استادیار

 

نام و نام خانوادگی حسین مومنی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی استادیار

 

نام و نام خانوادگی یداله هزارجریبی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی مهندسی برق
مرتبه علمی استادیار

 

نام و نام خانوادگی کیازند فصیحی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی مهندسی برق
مرتبه علمی دانشیار

 

نام و نام خانوادگی محمد فرخ زاد
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی مهندسی معماری
مرتبه علمی استادیار

 

 

 


تعداد بازدید: 3252