دانشکده فنی و مهندسی گرگان

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده

 

نام و نام خانوادگی:  حسن نظیف

درجه و تخصص :  دکتری معماری

دانشگاه محل اخذ مدرک : دانشگاه تهران

مرتبه علمی : استادیار

زمینه های پژوهشی: معماری پایدار- مجموعه های معماری-آموزش معماری

پست الکترونیک : h.nazif@gu.ac.ir

 

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده

نظارت بر حسن اجراي کلیه امور پژوهشی و فناوري، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه هاي دانشگاه

ارتباط با مدیریت‌های ستادی: امور پژوهشی، مرکز نشر، ارتباط با صنعت، مرکز رشد، و پارک علم و فناوری

بررسی راهکارهای مشترک برای ارتباط موثر پژوهشی با دانشکده‌های علوم، فنی و مهندسی علی‌آباد، و علوم انسانی

ارتقاء سطح همکاریهای علمی و پژوهشی استانی ملی و بین المللی

توسعه وب‌سایت دانشکده، گروه‌ها و نظارت بر تولید محتوا

هماهنگی در برگزاری رویدادهای پژوهش محور برای ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی دانشکده

توسعه و نظارت بر عملکرد موثر آزمایشگاه‌ها و کارگاههای تخصصی دانشکده

شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه


تعداد بازدید: 776