دانشکده فنی و مهندسی گرگان

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی :      علی اصغر هزار جریبی

مدرک تحصیلی :                            کاردانی

رشته تحصیلی :                            مدیرت امور فرهنگی

 


 

شرح وظایف :

     - انجام هماهنگی لازم برای برنامه های مختلف حوزه از قبيل جلسات، ملاقات‌ها و بازدیدها‏

     - تهیه و تنظیم گزارشات پیرامون وقایع مهم روزانه جهت ارائه ریاست و معاونت دانشکده

     - پیگیری نامه های وارده

     - ارسال نامه ها به دبیرخانه مرکزی

     - پیگیری درخواست های ارسال شده

     - تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات و جدول های مربوط به حوزه

     - ارسال برگه های مرخصی و ماموریت روزانه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده

     - ارسال لیست اعضای هیئت علمی و کارکنان

     - ‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق


شماره های تماس :          9 - 32441003 - 017  داخلی 101

فاکس :                            32430516- 017

ایمیل دانشگاه :                aa.hezar@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 1338