دانشکده فنی و مهندسی گرگان

جدول زمان بندی نشست دانشجویان، با اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی گرگان

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول زمان بندی نشست دانشجویان، با اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

گروه مهندسی کامپیوتر

سه شنبه - 10/2/1398

11:30

سالن اجتماعات

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه مهندسی معماری

چهارشنبه-  11/2/1398

11:30

سالن رشد

گروه مهندسی عمران

یکشنبه  - 15/2/1398

13

سالن اجتماعات

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه مهندسی برق

دوشنبه- 16/2/1398

11:30

سالن شهید مطهری

گروه مهندسی صنایع

دوشنبه - 16/2/1398

14:45

سالن اجتماعات

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه مهندسی پلیمر

سه شنبه-  17/2/1398

10

سالن اجتماعات

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه گرافیک

سه شنبه-  17/2/1398

11:30

سالن رشد

 


تعداد بازدید: 661