دانشکده فنی و مهندسی گرگان

سرفصل دروس کلیه رشته های دانشکده

گروه آموزشی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی برق

جدول زمان بندی گروه الکترونیک

دوره کارشناسی 92 به بعد

جدول ترمی گروه کنترل

دوره کارشناسی 92 به بعد

جدول ترمی دروس گروه الکترونیک

دوره کارشناسی ارشد

جدول ترمی دروس گروه مکاترونیک

دوره کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

جدول زمان بندی و چارت دروس گروه کامپیوتر(جدید)

لیست دروس گروه کامپیوتر

دوره کارشناسی ورودی 92 به بعد

جدول زمان بندی و چارت دروس گروه کامپیوتر

دوره کارشناسی ورودی 92 به بعد

لیست دروس گروه کامپیوتر

دوره کارشناسی ورودی ماقبل 92

جدول زمان بندی گروه کامپیوتر

دوره کارشناسی ورودی ماقبل 92

سرفصل دروس ارشد نرم افزار

لیست دروس ارشد نرم افزار

سرفصل ارشد و دکترای مهندسی کامپیوتر

مهندسی عمران

لیست کامل دروس ارائه شده

جدول ترمی دروس ارئه شده

لیست دروس کارشناسی ارشد حمل و نقل

لیست دروس کارشناسی ارشد سازه

کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

مهندسی مکانیک

لیست کامل دروس ارائه شده

جدول ترمی دروس ارئه شده

جدول ترمی دروس ارئه شده97.

نمودار فلوچارت دروس 96-97

 
مهندسی صنایع

جدول ترمی دروس مهندسی صنایع97.

جدول ترمی دروس مهندسی صنایع

لیست کامل دروس مهندسی صنایع

نمودار پیش نیازی دروس مهندسی صنایع

 
مهندسی پلیمر

فلوچارت ترتیب دروس کارشناسی_97

جدول زمان بندی (دوره کارشناسی)

 
مهندسی معماری

چارت درسی گروه مهندسی معماری (کارشناسی)

چارت جدید درسی گروه مهندسی معماری 97  (کارشناسی)

چارت جدید کارشناسی ارشد معماری

 
ارتباطات تصویری جدول ترمی رشته ارتباطات تصویری  

 


تعداد بازدید: 1281