دانشکده فنی و مهندسی گرگان

دانشجویان کارشناسی

فرم ها و دستورالعمل پروژه کارشناسی

روندنمای اخذ و انجام پروژه کارشناسی

دستورالعمل پروژه کارشناسی

فرم شماره یک - پیشنهادیه پروژه(پروپوزال) کارشناسی

فرم شماره دو- آمادگی دفاع پروژه کارشناسی

فرم شماره سه- ارزیابی پروژه کارشناسی

نحوه نگارش پروژه کارشناسی

درخواست تمدید پروژه کارشناسی

فرم درخواست تصويب پیشنهادیه طرح نهایی دانشجوی دوره کارشناسی (گروه معماری)

عناوین فصل های طرح نهایی دوره کارشناسی (گروه معماری)

شیوه نامه پیشبرد واحد طرح نهایی کارشناسی (گروه معماری)

فرم درخواست تمدید زمان اتمام طرح نهایی (گروه معماری)

---------------------------------------------------------------------------------------------

 


تعداد بازدید: 553