دانشکده علوم

فرمهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ویژه تحصیلات تکمیلی

عمومی کارشناسی ارشد و دکتری کارشناسی ارشد دکتری

 

عمومی کارشناسی ارشد و دکتری 

فـرم درخواست انصـراف از تحصـیل

دستورالعمل اجرایی هزینه کرد بودجه مصوب پژوهانه دانشجویان

فرم در خواست تنخواه از محل اعتبار گرانت دانشجویان

فرم دعوتنامه دفاع

فرم تحویل کلید دانشجویان

فرم مجوز استفاده از آزمایشگاه

ویژه کارشناسی ارشد

 

آیین نامه کارشناسی ارشد 94

شیوه نامه آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

فرم شماره 1: تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه

فرم پیشنهادیه پروپوزال

فرم شماره 2: گزارش پیشرفت کار پایان‌نامه 

فرم شماره 3: آمادگی دفاع از پایان‌نامه

فرم شماره 4: داوري پایان‌نامه

فرم شماره 5: درخواست برگزاري جلسه دفاع

فرم شماره 6: درخواست تمديد سنوات

فرم شماره 7: آیین نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره 8: صورتجلسه دفاع از پایان‌نامه دوره كارشناسي ارشد

فرم شماره 9: مجوز تكثير و صحافي پایان‌نامه

فرم شماره 10: تحويل نسخه هاي چاپ شده پایان‌نامه

فرم شماره 11: 

 

ویژه دکتری

آیین نامه دکتری ورودی 90 تا 94

شیوه نامه آیین نامه آموزشی ورودی 90 تا 94

آیین نامه دکترای برای ورودی 95 و بعد از آن

شیوه نامه آیین نامه آموزشی دکتری 95 و بعد از آن

پیشنهادیه رساله (دکتری)

فرم دعوت برای شرکت در جلسه 

فرم پذیرش شرایط تحصیل

فرم شماره 1: آمادگی ارزيابي جامع

فرم شماره 3: آمادگي دفاع از پيشنهاديه رساله

فرم شماره 4: داوري پيشنهادي رساله

فرم شماره 5: صورتجلسه دفاع از پيشنهاديه رساله

فرم شماره 6: 

فرم شماره 7: 

فرم شماره 8: 

فرم شماره 9: 

فرم شماره 10: درخواست تمدید سنوات

آمادگی دفاع از رساله

فرم شماره 11: درخواست برگزاری جلسه دفاع

فرم شماره 12: داوری رساله

فرم شماره 13: ارزشيابي رساله

فرم شماره 16: صورتجلسه دفاع از رساله

فرم شماره : مجوز تكثير و صحافي رساله

فرم شماره : تحویل نسخه های چاپ شده رساله

 

 

بازگشت به ابتدا


تعداد بازدید: 5950