دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

رئیس دانشکده

نام ونام خانوادگی:

دکتر مرتضی زنگانه

درجه و تخصص:

دکتری مهندسی عمران-مهندسی آب ( مهندسی سواحل و سازه های دریایی)

دانشگاه محل اخذ مدرک:

دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه های پژوهشی: اندازه گیری میدانی دبی های جریان- مدلسازی عددی ضربه قوچ- استفاده از ابزار محاسبه نرم درپیش بینی پدیده های دریایی- مدلسازی عددی پدیده های دریایی-طراحی سیستم آبگیر و تخلیه کارخانه های آب شیرین کن و نیروگاه ها

پست الکترونیک:m.zanganeh@gu.ac.ir

تلفن : 6-6234-3426-017 داخلی 100

 


تعداد بازدید: 1462