دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر نسیبه حاجیلری

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی: شیمی

مرتبه علمی:استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:تربیت مدرس

زمینه های پژوهشی: بهینه سازی فرآیندهای نفت و گاز- جداسازی با استفاده از غشا- ازدیاد برداشت از چاه های نفت- نشر دی اکسید کربن و سایر آلودگی ها در هوا

رزومه علمی

پست الکترونیکی:n.hajilari@gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی101- 01734266236


تعداد بازدید: 344