دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر نسیبه حاجیلری

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی: شیمی

مرتبه علمی:استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:تربیت مدرس

زمینه های پژوهشی: بهینه سازی فرآیندهای نفت و گاز- جداسازی با استفاده از غشا- ازدیاد برداشت از چاه های نفت- نشر دی اکسید کربن و سایر آلودگی ها در هوا

رزومه علمی

پست الکترونیکی:n.hajilari@gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی101- 01734266236

 

فهرست مقالات :

 

 • Masoud Habibi Zare, Hajilary Nasibeh, Mashallah Rezakazemi, Microstructural modifications of polyethylene glycol powder binder in the processing of sintered alpha alumina under different conditions of preparation, (Materials Science for Energy Technologies - 2), 2019, 89-95, China.
 • Hajilary Nasibeh, mashallah rezakazemi, Optimization of Combustion Burner at Hoffman Brick Factories, ( - 19), 2019, 1095-1101, .
 • Hajilary Nasibeh, Aref Shahi, Mashallah Rezakazemi, Evaluation of socio-economic factors on CO 2 emissions in Iran Factorial design and multivariable methods, (JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - 189), 2018, 108-115, USA.
 • Hajilary Nasibeh, mashallah rezakazemi, saeed shirazian, Biofuel types and membrane separation, (Environmental Chemistry Letters - ), 2018, 1-18, .
 • Hajilary Nasibeh, Mashallah Rezakazemi, CFD modeling of CO2 capture by water-based nanofluids using hollow fiber membrane contactor, (International Journal of Greenhouse Gas Control - 77), 2018, 88-95, ENGLAND.
 • Hajilary Nasibeh, Mashallah Rezakazemi, Ethylene glycol elimination in amine loop for more efficient gas conditioning, (Chemistry Central Journal - 12), 2018, -, ENGLAND.
 • Meisam Babanezhad, Mashallah Rezakazemi, Hajilary Nasibeh, Saeed Shirazian, Liquid-phase chemical reactors: Development of 3D hybrid model based on CFD?adaptive network?based fuzzy inference system, (CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING - 98), 2018, 1-9, Canada.
 • Ebrahim Soroush, Mohammad Mesbah, Hajilary Nasibeh, Mashallah Rezakazemi, ANFIS modeling for prediction of CO2 solubility in potassium and sodium based amino acid Salt solutions, (Journal of Environmental Chemical Engineering - 7), 2019, 102925-, Netherlands.
 • Hajilary Nasibeh, Ali Shahmohammadi, New Permeability Model for Gel Coated Porous Media with Radial Flow, (Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM" - 11), 2018, 397-404, Iran.
 • mashallah rezakazemi, amir dashti, hossein riassat harami, Hajilary Nasibeh, Inamuddin Inamuddin, Foulingresistant membranes for water reuse, (Environmental Chemistry Letters - 17), 2018, 1-49, .
 • Hajilary Nasibeh, Mohsen Vafaie Sefti, Ali Shahmohammadi, Ahmad Dadvand Koohi, Amin Mohajeri, Development of a novel water shut-off test method Experimental study of polymer gel in porous media with radial flow, (CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING - 93), 2015, 1957-1964, Canada.
 • Hajilary Nasibeh, Mohsen Vafaie Sefti, Ahmad Dadvand Koohi, Experimental study of water shutoff gel system field parameters in multi-zone unfractured gas-condensate reservoirs, (Journal of Natural Gas Science and Engineering - 27), 2015, 926-933, ENGLAND.
 • ali saberi moghaddam, Hajilary Nasibeh, morteza mohammadi, , ( - 5), 2008, 13-23, .

تعداد بازدید: 698