دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

کارشناس آموزش

نام ونام خانوادگی: هاجر کریمی گورجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

سمت: کارشناس آموزش

آدرس: فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، ساختمان شماره 2 دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34266236-017 داخلی 112

فاکس: 34266236-017

پست الکترونیکی: h. karimi@gu.ac.ir

 

نام ونام خانوادگی: زهرا اسدی آلوستانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: الهیات معارف اسلامی- گرایش اخلاق

سمت: کارشناس آموزش

آدرس: فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، ساختمان شماره 2 دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34266236-017 داخلی 111

فاکس: 34266236-017

پست الکترونیکی: z.asadi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 950