دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

سایت عمومی

سایت عمومی دارای فضایی تقریبأ 50متر مربع مجهز به سیستم های کامپیوتری با مشخصات قابل ملاحظه برای استفاده دانشجویان در نظر گرفته شده است.


تعداد بازدید: 1126