دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر مرتضی زنگانه

 

نام ونام خانوادگی:مرتضی زنگانه

درجه و تخصص:دکتری مهندسی عمران-مهندسی آب ( مهندسی سواحل و سازه های دریایی)

دانشگاه محل اخذ مدرک:دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتبه علمی: استادیار

زمینه های پژوهشی: اندازه گیری میدانی دبی های جریان- مدلسازی عددی ضربه قوچ- استفاده از ابزار محاسبه نرم درپیش بینی پدیده های دریایی- مدلسازی عددی پدیده های دریایی-طراحی سیستم آبگیر و تخلیه کارخانه های آب شیرین کن و نیروگاه ها

پست الکترونیک:m.zanganeh@gu.ac.ir

شماره تماس:34266236-017داخلی 100

 

فهرست مقالات :

 

  • Morteza Zanganeh, Seyed hamed Meraji, , ( - 48), 2017, 417-428, .
  • Morteza Zanganeh, Simultaneous optimization of clustering and fuzzy IF-THEN rules parameters by the genetic algorithm in fuzzy inference system-based wave predictor models, (JOURNAL OF HYDROINFORMATICS - 20), 2017, 385-404, ENGLAND.
  • Morteza Zanganeh, Aghil Hajmomeni, Modeling of Siltation at Bushehr Estuary by MIKE 21, ( - 12), 2016, 25-35, .
  • Morteza Zanganeh, Abbas Yeganeh-Bakhtiary, Takao Yamashita, ANFIS and ANN models for the estimation of wind and wave-induced current velocities at Joeutsu-Ogata coast, (JOURNAL OF HYDROINFORMATICS - 18), 2016, 371-391, ENGLAND.

تعداد بازدید: 231