دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر حسین کریمیان

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی: شیمی

مرتبه علمی:استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: علم و صنعت

زمینه های پژوهشی: صنایع پلیمر

رزومه علمی

پست الکترونیکی:h.karimian @gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی114- 01734266236


تعداد بازدید: 672