دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

شماره های تماس دانشکده

 

 

 

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

شماره های تماس دانشگاه گلستان دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول

شماره تماس دانشکده 34266235-017 و 34266236-017

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

دورنگار

1

دکتر مرتضی زنگانه

رئیس دانشکده

100

---

2

دکتر نسیبه حاجیلری

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

101

---

3

صدیقه اشرفی

مسئول دفترحوزه ریاست و دبیرخانه

102

103

4

عبدالله غیجی

مسئول امور دانشجویی و کتابخانه

105

---

5

محمد مهدی علی­ آبادی

مسئول انفورماتیک و تأسیسات

106

---

6

مهدی زنگانه

کارپرداز

108

107

7

علی نظری­ کتولی

مسئول امور فرهنگی و رابط تربیت بدنی

109

---

8

مجید مهری

رابط حراست و مسئول امور عمومی

110

---

9

زهرا اسدی

کارشناس آموزش دانشکده

111

---

10

هاجر کریمی

کارشناس آموزش دانشکده

112

---

11

دکترمحمدصالح شفیعیان

عضو هیأت علمی مهندسی گروه شیمی

114

---

12

دکتر قاسم بهلکه

عضو هیأت علمی مهندسی گروه شیمی

115

---

13

دکتر حسین کریمیان

مدیرگروه مهندسی شیمی

116

---

14

دکتر هانیه شکی

عضو هیأت علمی مهندسی­ گروه شیمی

117

---

15

دکتر نسیبه حاجیلری

عضو هیأت علمی مهندسی گروه شیمی

118

---

16

دکترمحسن لشکربلوک

مدیرگروه مهندسی عمران

119

---

17

دکتر مرتضی زنگانه

عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران

120

---

18

دکترلادن عبادی

عضو هیأت علمی گروه مهندسی نقشه برداری برداری برداری

121

---

19

مهندس عبدالمطلب رستگار

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری

122

---

20

علی تجری

خدمات

130

---

21

-

انتظامات

0

---

22

وجیهه جعفری

کارشناس آزمایشگاه­ها و کارگاه­ها

34236493

23

حسن قره ­خانی

انتظامات دانشکده علی­ آباد

34236493

 

 

 


تعداد بازدید: 509