معاونت پژوهش و فناوری

معرفی رئیس

 

نام و نام خانوادگی: علی درخشان

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس اداره روابط بین الملل

پست الکترونیکی:   a.derakhshan@gu.ac.ir

                        شماره تماس: 9- 01732304001معرفی کارشناس

نام و نام خانوادگی: فرشته اسماعیلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

سمت: کارشناس مسئول اداره روابط بین الملل


تعداد بازدید: 689