معاونت پژوهش و فناوری

قراردادهای پژوهشی منعقد شده با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در سه ماه سوم سال1397

سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

قرارداد طرح های پژوهشی دانشگاه گلستان با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در سه ماه سوم سال 1397 به شرح ذیل منعقد گردید:


تعداد بازدید: 101