معاونت پژوهش و فناوری

32 عنوان پایان نامه های ستاد توسعه فناوريهاي آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

فراخوان حمایت از پایان نامه ها و رساله هاي فناورانه
ستاد توسعه فناوريهاي آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري بر
اساس تفاهم نامه منعقد شده با وزارت عتف، به حمایت از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي فناورانه
دکتري تخصصی که ماحصل آن تولید محصول مورد نیاز کشور میباشد اقدام می نماید.
شرایط لازم:
-1پایان نامه/رساله هایی در این فراخوان مورد حمایت قرار میگیرند که از هیچ منبع دیگري به جز منابع
دانشکده ذیربط حمایت نشده باشند.
-2پایان نامه/رساله هاي درحال شروع که در زمینه اولویت هاي فناوري ستاد، پیشنهادیه مصوب دارند)بیش از
شش ماه از تاریخ تصویب نگذشته باشد(
-3موضوع پایان نامه/رساله منطبق با موضوعات مورد حمایت زیر باشد.
-4خروجی پایان نامه/رساله حتما منتج به ارائه کالا/خدمت فناورانه شود.
-5پایان نامه/رساله هایی در اولویت حمایت قرار می گیرند که در موعد مقرر ارسال و در کارگروه مشترك داوري
مصوب گردند.
مدارك موردنیاز
-1کاربرگ ثبت نام تکمیل شده
-2کاربرگ تعهد تکمیل شده
-3تصویر برگه تصویب پیشنهادیه رساله/پایان نامه با امضاي استاد راهنما و معاون پژوهشی )تحصیلات تکمیلی(
دانشکده یا رئیس موسسه ذيربط.
علاقه مندان می توانند کاربرگ حمایت از پایان نامه و رساله را از سایت وزارت عتف به نشانی
http://www.msrt.irدریافت نموده و پس از تکمیل آن را به آدرس مورد نظر وزارت عتف ارسال نمایند.
زمان ثبت نام: یکم تا بیست و پنجم بهمن ماه )1397نتایج داوري در تاریخ 25اسفند ماه 1397اعلام خواهد
شد(
موضوعات مورد حمایت:
.1طرحهاي فناوري استحصال آب از رطوبت هوا
٢
.2فناوري تولید و استخراج نمک هاي صنعتی از منابع شورابه اي در سطح کشور و تولید آب ارزان قیمت
جهت کشاورزي گیاهان هالوفیت
.3توسعه سیستم فناوري بازیافت آب اسپري درایر در کارخانجات کاشی و سرامیک
.4مدل هاي فناورانه اجرایی براي کاهش تبخیر از سطح آبهاي استخرهاي کشاورزي و دریاچه هاي سدها
.5طراحی و پیاده سازي سامانه مدیریت و تبادل دادههاي پایه تغییر اقلیم و خشکسالی کشور بر بستر
WEB
.6روشهاي تبدیل تهدید ریزگردها )ماسه بادي( به فرصتهاي اقتصادي و شغلی در مناطق تحت پوشش
.7توسعه عملیات شورورزي و راهبري فناوريهاي دانش بنیان به منظور کنترل و تثبیت گرد و غبار
.8مدل توسعهاي استفاده از ظرفیتهاي آب و خاك حوزه هاي آبخیز کوچک کوهستانی، کاهش تبخیر و
هدررفت آب
.9حذف فلزات سنگین از چاه هاي متروکه آب و فاضلاب
.10طرح استحصال نمک و عناصر ارزشمند از دریاچه ها
.11طرح توسعه فناوري تولید غذاي فرآوري شده دام با استفاده از سرشاخه هاي نیشکر و پسماندهاي
کشاورزي
.12فرآوري لجن فاضلاب و تبدیل آن به مواد اصلاح کننده خاك
.13بومی سازي فناوريهاي مرتبط با پرورش آبزیان در قفس از قبیل ساخت قفس, تور, نصب و بهره
برداري در جهت استفاده از آبهاي ساحلی و دریایی براي پرورش ماهی
.14طرح تثبیت کانون هاي گردوغبار در مناطق ساحلی با توسعه جنگل هاي مانگرو و استفاده از جریان هاي
جزرومدي
.15فناوري تولید انواع غشاء براي سیستم هاي آب شیرین کن
.16تکمیل زنجیره کامل تولید بسته ROملی و راه اندازي تولید صنعتی
.17طرح الگویی فناوري تولید آب دیونیزه از آب باران
.18توسعه فناوري هاي سطوح آبگیر باران در تأمین آب غیر شرب
.19طرح الگویی سطوح آبگیر باران براي تامین آب فضاي سبز شهري
.20توسعه فناوري مبارزه با آفات درخت بلوط
.21پیشنهاد مالچ هاي غیر نفتی براي تثبیت کانون هاي گرد و غبار درخوزستان، اصفهان و سیستان و
بلوچستان
٣
.22توسعه شاخص هاي خشکسالی و طراحی و پیاده سازي سامانه الگویی پایش و پیش بینی خشکسالی
کشاورزي
.23توسعه فناوري هاي افزایش بهره وري گلخانه هاي کوچک مقیاس خانگی
.24توسعه فناوري استقرار صفحات خورشیدي شناور براي کاهش تبخیر و تولید انرژي در سطوح آزاد آب
.25توسعه فناوري تولید و ارتقاء بهره وري پرورش ماهی در حوضچه هاي خانگی مناطق روستایی
.26طراحی و پیاده سازي شبکه هوشمند فناوری هاي آب
.27طرح الگویی ساماندهی خشکه رودها براي استحصال آب و ایجاد عرصه هاي تولید گیاهی
.28اجراي طرح الگویی تصفیه و تامین آب شرب
.29روش هاي نوین نمک زدایی آب با استفاده از منابع حرارتی دور ریز کم دما
.30پیاده سازي سامانه باران زایی مصنوعی
.31پایش فناوري هاي مورد نیاز ارتقاء بهره وري آب کشاورزي و ایجاد وبگاه براي اولویت سنجی آنها
.32طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سامانه کامل طرح الگویی گلخانه دریایی
 


تعداد بازدید: 74