معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری کارگاه "موضوع جستجوی منابع الکترونیک" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه "موضوع جستجوی منابع الکترونیک" با همکاری مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی با حضور اساتید مجرب دانشگاه گلستان


تعداد بازدید: 58