معاونت پژوهش و فناوری

چهارمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور - 98/2/10

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

به گزارش مدیریت پژوهش های کاربردی و کارآفرینی دانشگاه، چهارمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور  در روز  سه شنبه مورخ 98/2/10 در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار گردید. در این نشست دکتر حامد حسینی گزارشی در خصوص روش های مشارکت دانشگاه ها در رفع بحران ها  به خصوص سیل اخیر ارائه کردند.


تعداد بازدید: 480