معاونت پژوهش و فناوری

ستون بستر ثابت جذب گاز

فناوران: دکتر محمد صالح شفیعیان

با توجه به نقش فرآیند جذب سطحی در جداسازی و خالص سازی مخلوط های گازی، پیش بینی رفتار یک ستون بستر ثابت جذب و افزايش مقياس آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. عمده ترین مانع در این زمینه، فقدان مدل جامعی است که از یک سو حل معادلات ریاضی مربوط به آن با پیچیدگی و صرف زمان طولانی همراه نباشد و از سوی دیگر بتواند دقت قابل قبولی در مقایسه با نتایج تجربی ارائه کند. تلاش ما در این پروژه توسعه فرض های ساده کننده ای است که به تسهیل محاسبات و در عین حال ارائه نتایج منطبق بر واقعیت در فرآیند جذب گاز در راکتور بستر ثابت منجر شود.

فرضیات مذکور عمدتا در تشریح مکانیسم انتقال جرم درون ذرات جاذب به عنوان راهی جایگزین برای ساده سازی محاسبات جذب سطحی استوار است. در مدل توسعه یافته حاضر علاوه بر امکان پیش بینی تغییرات غلظت، جنبه های دیگر جذب در بستر ثابت مانند تغییرات دما و فشار نیز مورد توجه قرار گرفته است. از ویژگی های خاص این سامانه می توان به امکان ثبت و پایش آنلاین نتایج خروجی و همچنین امکان تحلیل نسبت قطر به ارتفاع و راندمان کلی ستون با تغییر در نوع جاذب یا پارامتر های عملیاتی اشاره کرد.


  • برچسب ها:
  • دکتر محمد صالح شفیعیان
  • دستاورد
  • دانشگاه گلستان
  • معاونت پژوهشی
تعداد بازدید: 437