دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح های کارآفرینی دانشجویان فعال در شرکت های دانش بنیان

سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان فعال در شرکت های دانش بنیان

حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح های کارآفرینی دانشجویی


تعداد بازدید: 515