دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

روسای پیشین

این دانشکده از زمان تاسیس در سال 1385 تا کنون 5 مدیر به خود دیده است که 2 نفر از دانشگاه منابع طبیعی و 3 نفر از دانشگاه گلستان می باشند.

مدت مسئولیت

نوع مسئولیت

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

1

مسئول راه اندازی

کارشناسی ارشد عمران

حسین حسین نژاد

1

2

سرپرست

دکتری جغرافیا

دکتر حبشی

2

2

رییس

دکتری عمران

دکترعلیرضا طبرسا

3

2

رییس

دکتری معماری

دکترمحمد فرخزاد

4

4

رییس

دکتری مهندسی پلیمر

دکترمحمدعلی تورنگی

5

 


تعداد بازدید: 582