معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

محورهای برنامه ارتقای توان اشتغال پذیری

به منظور تحقق اهداف برنامه ها و محورهای زیر برای اجرا در دستور کار می باشد:

برنامه اول) اجرای دقیق جنبه های علمی -کاربردی برنامه های درسی جاری

برنامه دوم) طراحی و ارائه دروس اختیاری متناسب با نیازهای جامعه

برنامه سوم) اجرای آموزش های فرابرنامه ای متناسب با هر رشته و نیاز بازار کار

برنامه چهارم) رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان هر کدام از رشته های موجود در دانشگاه


تعداد بازدید: 1213